วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2551

การพิมพ์อักษรแป้นเหย้า ฟ ห ก ด่ า ส ว

บทที่1
การพิมพ์อักษรแป้นเหย้า ฟ ห ก ด่ า ส ว
กั้นหน้า2นิ้วและกั้นหลัง1นิ้วฝ฿กพิมพ์อักษรแป้นเหย้าประจำนิ้วตามแผนผังเรียงลำดับจากนิ้วก้อยซ้ายจนถึงนิ้วก้อยขวาฝึกพิมพ์จนคล่องสามารถจำได้แม่นยำอย่างน้อย1หน้าจงจำไว้ว่าสายตาต้องมองอยู่ที่แบบฝึกหัดเท่านั้นอย่าหันหลังกลับไปมองที่แป้นอักษรในกระดาษที่เครื่องพิมพ์เด็ดขาดอ่านคำสั่งก่อนพิมพ์ทุกครั้ง
บทที่2
การพิมพ์แป้น เ ง้
การก้าวนิ้ว ตามปกตินิ้วจะต้องวางอยู่ที่แป้นเหย้าประจำ แต่เมื่อต้องการพิมพ์
เป็นอักษรอื่นที่มิใช่แป้นเหย้าให้ก้าวนิ้วไปพิมพ์ทีละนิ้วเมื่อพิมพ์เสร็จแต่ละนิ้ว
ให้ดึงนิ้วกลับแป้นเหย้าประจำนิ้วทันที
การก้าวนิ้ว วางนิ้วทั้งหมดไว้ที่ป้นเหย้า
แป้น เ ก้าวนิ้ว ชี้ซ้าย ไปทางขวาดีดที่แป้น เ
แป้น ไม้โท ก้าวนิ้วชี้ขวา ไปทางซ้ายดีดที่แป้น ไม้โท
แป้น ง ก้าวนิ้วก้อยขวา ไปทางขวาดีดที่แป้น ง
บทที่3
การพิม์อักษรแป้น พ ะ อี อัย อำ ร
การก้าวนิ้ว วางนิ้วทั้งหมดไว้ที่แป้นเหย้า
แป้น พ ก้าวนิ้ว ชี้ซ้าย ขึ้นไปดีดไว้ที่แป้น พ
แป้น ะ ก้าวนิ้ว ชี้ซ้าย ขึ้นไปดีดที่แป้น ะแป้น อี ก้าวนิ้ว ชี้ขวา ขึ้นไปดีดที่ อี
แป้น อัย ก้าวนิ้ว ชี้ขวา ขึ้นไปดีดที่ อัย
แป้น อำ ก้าวนิ้ว กลางซ้าย ขึ้นไปดีดที่ อำ
แป้น ร ก้าวนิ้ว กลางขวา ขึ้นไปดีดที่ ร
บทที่ 4
การพิมพ์อักษรแป้น อ อิ ท อือ แ ม
การก้าวนิ้ว วางนิ้วทั้งหมดไว้ที่แป้นเหย้า
แป้น อ ก้าวนิ้ว ชี้ซ้าย ลงมาดีดไว้ที่แป้น อ
แป้น อิ ก้าวนิ้ว ชี้ซ้าย ลงมาดีดที่ แป้น อิ
แป้น ท ก้าวนิ้ว ชี้ขวา ลงมาดีที่แป้น ท
แป้น อือ ก้าวนิ้ว ชี้ขวา ลงมาดีดที่แป้น อือ
แป้น แ ก้าวนิ้วกลางซ้าย ลงมาดีดที่แป้น แ
แป้น ม ก้าวนิ้ว กลางขวา ลงมาดีดที่แป้น ม
บทที่ 5
การพิมพ์อัการแป้นไ ป น ใ ๆ ผ ย
การก้าวนิ้ว วางนิ้วทั้งหมดไว้ที่ป้นเหย้า
แป้น ไ ก้าวนิ้วนางซ้าย ขึ้นไปดีดที่แป้น ไ
แป้น ป ก้าวนิ้วนางซ้าย ลงมาดีดที่แป้น ป
แป้น น ก้าวนิ้วนางขวาขึ้น ไปดีดที่แป้น น
แป้น ใ ก้าวนิ้วนางขวา ลงมาดีดที่แป้น ใ
แป้น ๆ ก้าวนิ้วก้อยซ้าย ขึ้นไปดีดที่แป้น ๆ
แป้น ผ ก้าวนิ้วก้อยซ้าย ลงมาดีดที่แป้น ผ
แป้น ย ก้าวนิ้วก้อยขวา ขึ้นไปดีดที่แป้น ย
บทที่ 6
การพิมพ์อักษรแป้น บ ล ฝ -
การก้าวนิ้ว วางนิ้วทั้งหมดไว้ที่แป้นเหย้า
แป้น บ ก้าวนิ้วก้อยขวา ขึ้นไปดีดที่แป้น บ
แป้น ล ก้าวนิ้วก้อยขวาลงมาดีดที่แป้น ฝ
แป้น - ก้าวนิ้วก้อยขวาไปทางขวาดีดที่แป้น-
บทที่ 7
การพิมพ์อักษรแป้น ถ ภ ค ต อ อึ อุ
การก้าวนิ้ว วางนิ้วทั้งหมดไว้ที่แป้นเหย้า
แป้น ถ ก้าวนิ้วชี้ซ้ายขึ้นไปดีดที่แป้น ถ
แป้น ภ ก้าวนิ้วกลางซ้าย ขึ้นไปดีดที่แป้น ภ
แป้น ค ก้าวนิ้วชี้ขวา ขึ้นไปดีดที่แป้น ค
แป้น อึ ก้าวนิ้วชี้ขวา ขึ้นไปดีดที่แป้น อึ
แป้น อุ ก้าวนิ้วชี้ซ้าย ขึ้นไปดีดที่แป้น อุ
บทที่8
การพิมพ์อักษรแป้น จ ข ช _ /
การก้าวนิ้ว วางนิ้วทั้งหมดไว้ที่แป้นเหย้า
แป้น จ ก้าวนิ้วนางขวา ขึ้นไปดีดที่แป้น จ
แป้น ข ก้าวนิ้วก้อยขวา ขึ้นไปดีดที่แป้น ข
แป้น ช ก้าวนิ้วก้อยขวา ขึ้นไปดีดที่แป้น ช
แป้น _ ก้าวนิ้วนางซ้าย ขึ้นไปดีดที่แป้น _
แป้น / ก้าวนิ้วก้อยซ้าย ขึ้นไปดีดที่แป้น /
บทที่ 9
การพิมพ์อักษร โ ฌ็ บวก ฑ ตรี ณ
การก้าวนิ้ว วางนิ้วทั้งหมดไว้ที่แป้นเหย้า
แป้น โ ใช้นิ้วก้อยขวายกแคร่ แล้วใช้นิ้วชี้ซ้ายดีดที่แป้น โ แป้นเดียวกับแป้นเหย้า
แป้น ฌ ใช้นิ้วก้อยขวายกแคร่ ก้าวนิ้วชี้ซ้ายไปทางขวาดีดแป้น ฌ แป้นเดียวกับ เ
แป้น ไต่คู้ ใช้นิ้วก้อยซ้ายยกแคร่ ก้าวนิ้วชี้ขวาไปทางซ้ายดีดแป้น ไต่คู้ แป้นเดียวกับ ไม้โท
แป้น บวก ใช้นิ้วก้อยซ้ายยกแคร่ แล้วใช้นิ้วชี้ขวาดีดแป้น บวก แป้นเดียวกับแป้นเหย้า
แป้น ฑ ใช้นิ้วก้อยขวายกแคร่ ก้าวนิ้วชี้ซ้ายขึ้นไปดีดีที่แป้น ฑ แป้นเดียวกับ พ
แป้น ธ ใช้นิ้วก้อยขวา ยกแคร่ ก้าวนิ้วชี้ซ้ายขึ้นไปดีดที่แป้น ธ แป้นเดียวกับ ะ
แป้น ตรี ใช้นิ้วก้อยซ้ายยกแคร่ ก้าวนิ้วชี้ขวา ขึ้นไปดีดที่แป้น ตรี แป้นเดียวกับ อี
แป้น ณ ใช้นิ้วก้อยซ้ายยกแคร่ ก้าวนิ้วกลางขวา ขึ้นไปดีดที่แป้น ณ แป้นเดียวกับ ร
บทที่10
การพิมพ์อักษรแป้น ฎ ฏ ษ ฆ ศ " ฯ
การก้าวนิ้ว วางนิ้วทั้งหมดไว้ที่แป้นเหย้า
แป้น ฎ ใช้นิ้วก้อยขวายกแคร่ ก้าวนิ้วกลางซ้ายขึ้นไปดีดที่แป้น ฎ แป้นเดียวกับแป้นเหย้า
แป้น ฏ ใช้นิ้วก้อยขวายกแคร่ แล้วใช้นิ้วกลางซ้ายดีดแป้น ฏ แป้นเดียวกับแป้นเหย้า
แป้น ษ ใช้นิ้วก้อยขวายกแคร่ แล้วใช้นิ้วกลางขวาดีดที่แป้น ษ แป้นเดียวกับแป้นเหย้า
แป้น ฆ ใช้นิ้วก้อยขวายกแคร่ แล้วใช้นิ้วนางซ้ายดีดที่แป้นแป้น ฆ แป้นเดียวกับแป้นเหย้า
แป้น " ใช้นิ้วก้อยขวายกแคร่ ก้าวนิ้วนางซ้ายขึ้นไปดีดที่แป้น " แป้นเดียวกับแป้นเหย้า
แป้น ศ ใช้นิ้วก้อยซ้ายยกแคร่ แล้วใช้นิ้วนางขวาดีดแป้น ศ แป้นเดียวกับแป้นเหย้า
แป้น ฯ ใช้นิ้วก้อยซ้ายยกแคร่ ก้าวนิ้วนางขวาขึ้นไปดีดแป้น ฯ แป้นเดียวกับแป้นเหย้า
บทที่11
การพิมพ์อักษรแป้น ฮ ฉ ฒ อู อะ การันต์ ?
การก้าวนิ้ว วางนิ้วทั้งหมดไว้ที่แป้นเหย้า
แป้น ฮ ใช้นิ้วก้อยขวายกแคร่ ก้าวนิ้วชี้ซ้ายลงมาดีดที่แป้น ฮ แป้นเดียวกับ อ
แป้น ฉ ใช้นิ้วก้อยขวายกแคร่ ก้าวนิ้วกลางซ้ายลงมาดีดที่แป้น ฉ แป้นเดียวกับแป้น แ
แป้น ฒ ใช้นิ้วก้อยซ้ายยกแคร่ ก้าวนิ้วกลางขวาลงมาดีดที่แป้น ฒ แป้นเดียวกับแป้น ม
แป้น อู ใช้นิ้วก้อยขวายกแคร่ ก้าวนิ้วชี้ซ้ายขึ้นไปดีดที่แป้น อู แป้นเดียวกับ อุ
แป้น ะ ใช้นิ้วก้อยซ้ายยกแคร่ก้าว นิ้วชี้ขวาขึ้นไปดีดแป้น ะ แป้นเดียวกับ อี
แป้น การันต์ ใช้นิ้วก้อยซ้ายยกแคร่ ก้าวนิ้วชี้ขวาลงมาดีดแป้น การันต์ แป้นเดียวกับ อือ
แป้น ? ใช้นิ้วก้อยซ้ายยกแคร่ ก้าวนิ้วชี้ขวาลงมาดีดแป้น ? แป้นเดียวกับ ท
บทที่ 12
การพิมพ์อัการแป้น ฤ ( ) ฬ ซ ญ ฦ ฐ
การก้าวนิ้ว วางนิ้วทั้งหมดไว้ที่แป้นเหย้า
แป้น ฤ ใช้นิ้วก้อยขวายกแคร่ แล้วใช้นิ้วก้อยซ้ายดีดแป้น ฤ แป้นเดียวกัยแป้นเหย้า
แป้น ( ใช้นิ้วก้อยขวายกแคร่ ก้าวนิ้วก้อยซ้ายลงมาดีดแป้น ( แป้นเดียวกับ ผ
แป้น) ใช้นิ้วก้อยขวายกแคร่ ก้าวนิ้วนางซ้ายลงมาดีดแป้น ) แป้นเดียวกับ ป
แป้น ฬ ใช้นิ้วก้อยซ้ายยกแคร่ ก้าวนิ้วนางขวาลงมาดีดแป้น ฬ แป้นเดียวกีบ ใ
แป้น ซ ใช้นิ้วก้อยซ้ายยกแคร่ แล้วใช้นิ้วก้อยขวาดีดแป้น ซ แป้นเดียวกีบเหย้า
แป้น ฦ ใช้นิ้วก้อยซ้ายยกแคร่ ก้าวนิ้วก้อยขวาลงมาดีดีแป้นฦ แป้นเดียวกับ ใ
แป้น ฐ ใช้นิ้วก้อยซ้ายยกแคร่ ก้าวนิ้วก้อยขวาขึ้นไปดีดอป้น ฐ แป้นเดียวกับ บ
บทที่13
การพิมพ์อักษร 3 4 5 6 อำ .
การก้าวนิ้ว วางนิ้วทั้งหมดไว้ที่แป้นเหย้า
แป้น 3 ใช้นิ้วก้อยขวายกกแคร่ ก้าวนิ้วกลางซ้ายขึ้นไปดีดแป้น 3 แป้นเดียวกับ -
แป้น 4 ใช้นิ้วก้อยขวายกแคร่ ก้าวนิ้วชี้ซ้ายขึ้นไปดีดแป้น 4 แป้นเดียวกับ ถ
แป้น 5 ใช้นิ้วก้อยซ้ายยกแคร่ ก้าวนิ้วชี้ขวาขึ้นไปดีดแป้น 5 แป้นเดียวกับ ค
แป้น 6 ใช้นิ้วก้อยซ้ายยกแคร่ ก้าวนิ้วกลางขวาขึ้นไปดีดแป้น อำ
แป้น อำ ใช้นิ้วก้อยซ้ายยกแคร่ ก้าวนิ้วชี้ขวาขึ้นไปดีดแป้น อำ แป้นเดียวกับ อัย
แป้น . ใช้นิ้วก้อยซ้ายยกแคร่ ก้าวนิ้วก้อยขวาไปทางขวาดีดแป้น . แป้นเดียวกับ ม
แป้น . ใช้นิ้วก้อยขวายกแคร่ ก้าวนิ้วชี้ซ้ายลงมาดีดแป้น . แป้นเดียวกับ อือ
การเว้นวรรค ตัวเลขคำย่อ เว้นวรรค 1 เคาะ
หลังประโยค เว้นวรรค 2 เคาะ
หลังวลี จาระไนคำ เว้นวรรค 3 เคาะ
ข้อควรระวัง การพิม์แป้นตัวเลข ห้ามใช้นิ้วจิ้มดีด
บทที่ 14
การพิมพ์แป้นอักษร 0 1 2 7 8 9 , %
การก้าวนิ้ว วางนิ้วทั้งหมดไว้ที่แป้นเหย้า
แป้น 0 ใช้นิ้วก้อยขวายกแคร่ ก้าวนิ้วก้อยซ้าย ขึ้นไปดีดแป้น 0 แป้นเดียวกับ ๆ
แป้น 1 ใช้นิ้วก้อยขวายกแคร่ ก้าวนิ้วก้อยซ้าย ขึ้นไปดีดแป้น 2 แป้นเดียวกับ /
แป้น 7 ใช้นิ้วก้อยซ้ายยกแคร่ ก้าวนิ้วนางขวา ขึ้นไปดีดแป้น 7 แป้นเดียวกับ อึ
แป้น 8 ใช้นิ้วก้อยซ้ายยกแคร่ ก้าวนิ้วก้อยซ้าย ขึ้นไปดีด 8 แป้นเดียวกับ ค
แป้น 9 ใช้นิ้วก้อยซ้ายยกแคร่ ก้าวนิ้วก้อยขวา ขึ้นไปดีดแป้น 9 แป้นเดียวกับ ต
แป้น , ใช้นิ้วก้อยซ้ายยกแคร่ ก้าวนิ้วก้อยขวา ขึ้นไปดีดแป้น , แป้นเดียวกับ ล
แป้น % ใช้นิ้วก้อยซ้ายยกแคร่ ก้าวนิ้วก้อยขวา ไปทางขวาดีดแป้น % แป้นเดียวกับ -
บทที่ 15
การใช้แป้นพิมพ์เครื่องหมาย #
การก้าวนิ้ว วางนิ้วทั้งหมดไว้ที่แป้นเหย้า
แป้น # ใช้นิ้วก้อยมือซ้ายก้าวขึ้นไปแถวบนสุดอยู่ซ้ายสุดแล
ะยกแคร่ใช้กับเลขที่มีนัมเบอร์เช็คแต่ปกติไม่ค่อยมีการใช้ในภาษาไทย

ไม่มีความคิดเห็น: