วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

สูตร Excel

สูตร (Formular)
1.เป็นสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเอง โดยใช้สูตร Function ร่วมกับสูตรอื่นๆ
2.ในการป้อนสูตร ลงไปในเซลล์ สูตรทุกสูตรจะต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย = เสมอ ถ้าไม่ใส่หรือใส่ผิดที่ โปรแกรมจะไม่คำนวณให้
เครื่องหมายในการคำนวณ ใน Ms-Excel 97
1. เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ + (บวก) - (ลบ) * (คูณ) / (หาร) ^ (ยกกำลัง) % (เปอร์เซ็นต์)
ตัวอย่างการใช้งาน
=256+179=222-81=153*3.5=145/2=10^2
2. เครื่องหมายทางตรรกะ ได้แก่ > (มากกว่า) <.(น้อยกว่า =.(เท่ากับ) <> (ไม่เท่ากับ) >= (มากกว่าหรือเท่ากับ) <= (น้อยกว่าหรือเท่ากับ)


สูตร Excel
1 .หาผลรวม =SUM(C6:C11) แปลงตัวเลขเป็นตัวอักษร=BAHTTEXT(C12)
2. หาผลรวม=SUM(C6:C11) หาค่าสูงสุด=MAX(C6:C11)
หาค่าสูงอันดับ2=LARGE(C6:C11,2) อันดับต่อไปก็เปลี่ยนเลข2เป็นเลขอันดับที่ต้องการ
หาค่ารองบ๋วย=SMALL(C6:C11,2) ค่าตำสุด =MIN(C6:C11)
3 .หาค่าเฉลี่ย =AVERAGE(C6:C11)
แสดงข้อความซ้ำๆ=REPT("a",C5) สมมุติให้ a เป็นขอ้ความให้แสดงซ้ำ และในช่องถัดไปให้ทำการลากเมาส์หรือกีอบปี้ลงมา
4. หาช่วงเว้นวรรค =FIND(" ",B4,1) และสมารถลากลงล่างเพื่อหาค่าในลำดับต่อไปได้เลย
แสดงชื่อ =LEFT(B4,9) เลข9 อ้างอิงจากผลการหาช่วงเว้นวรรคแล้วลบ1 และในอันดับต่อไปก็เอาผลช่วงเว้นวรรคลบด้วย1 แล้วใส่ลงไปแทนเลข 9
นับจำนวนตัวอักษร =LEN(B4)
แสดงนามสกุล =RIGHT(B4,11) หรือแสดงอักษรทางด้านขวาหรือต่อจากช่วงเว้นวรรค
5. สูตร if =if( "เงื่อนไข" , "สิ่งที่กระทำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง" , "สิ่งที่กระทำเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ" )


ไม่มีความคิดเห็น: