วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2551

แบบทดสอบ HTML


1. HTML ย่อมาจากข้อใด
ก. Hyper Text Markup Language
ข. Hyper Text Makeup Language
ค. Hypermedia Text Markup Language
ง. Hidden Text Markup Language

2. เอกสาร HTML ปกติจะมีนามสกุลตามข้อใด
ก. HTM
ข. HTML
ค. THML
ง. ก และ ข

3.โปรแกรมใดที่ใช้สร้างเอกสาร HTML ไม่ได้
ก. Edit Plus
ข. Notepad
ค. Microsoft word
ง. Photoshop

4. เอกสารHTML ที่จะใช้ในการแสดงหน้าเว็บเพจต่างๆจะเก็บไว้ที่ใด
ก. Internet
ข. Client
ค. Server
ง. Browser

5.โปรแกรมที่ใช้สำหรับดูหน้าเว็บเพจคือโปรแกรมอะไร
ก. Internet
ข. Browser
ค. Homepage
ง. Interpreter

6.การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตใช้โปรโตคอลชนิดใด
ก. FTP
ข. WWW
ค. Telnet
ง. HTTP

7.Internet Explorer , Netscape Communicator เป็นโปรแกรมชนิดใด
ก. Internet
ข. IRC
ค. Browser
ง. Text Editor

8.ภาษา HTML แบ่งโครงสร้างออกเป็นกี่ส่วน
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4

9.การเขียนข้อความเพื่อให้ปรากฏบนไตเติ้ลบาร์ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์จะต้องเขียนไว้ส่วนใด
ก. ส่วนหัว
ข. ส่วนเนื้อหา
ค. ส่วนกำหนดชนิดข้อมูล
ง. ส่วนหมายเหตุ

10. เนื้อหาที่ต้องการแสดงเว็บเพจจะต้องเขียนไว้ที่ส่วนใด
ก. ส่วนหัว
ข. ส่วนเนื้อหา
ค. ส่วนข้อกำหนด
ง. ส่วนหมายเหตุ

11. ข้อใดกล่าวถึงอินเตอร์เน็ต(Internet)ได้ถูกต้องที่สุด
ก.เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อถึงกันทั่วโลก
ข.เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์การ
ค.เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในประเทศ
ง.ถูกทุกข้อ

12. อินเตอร์เน็ต ถูกพัฒนามาจากระบบเครือข่าย
ก.Micro Net
ข.NECTEC
ค.MILNET
ง.ARPANET

13. Protocol หมายถึงข้อใด
ก.หมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบเครือข่าย
ข.เว็บไซต์ที่ช่วยในการค้นหาข้อมูลหลาย ๆ ประเภท
ค.ภาษาสื่อสารของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต
ง.ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต

14. 164.115.31.64 หมายถึงสิ่งใด
ก.E- mail Address
ข.IP Address
ค.Internet Account
ง.DNS

15. ชื่อเครื่องในระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้ IP Address คือข้อใด
ก.Protocal
ข.TCP/IP
ค.Domain Name Server (DNS)
ง.HTTP

เฉลยแบบทดสอบ
1. ก. Hyper Text Markup Language
2. ง. ก และ ข ถูก
3. ง. Photoshop
4. ค. Server
5. ข. Browser
6. ง. HTTP
7. ข. IRC
8. ข. 2
9. ก. ส่วนหัว
10. ข. ส่วนเนื้อหา
11. ก . เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อถึงกันทั่วโลก
12. ง. ARPANET
13. ค. ภาษาสื่อสารของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต
14. ข. IP Address
15. ค. Domain Name Server (DNS)

ไม่มีความคิดเห็น: