วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2552

คำถามเกี่ยวกับ DOS

1. ต้องใช้คำสั่งใดในการเคลีย์หน้าจอ
1.clr
2.cls
3.cle
4.clm

2.ในการดูออปชั่นต่างๆของชุดคำสั่ง ใช้สัญลักษณ์ใด
1. //
2./
3./?
4.///

3.เครื่องหมาย * มีชื่อเรียกว่าอะไร
1.star
2.asterisk
3.dir
4.ถูกทั่งข้อ 1 และ 2

4.เมื่อต้องการดูข้อมูลต้องใช้คำสั่งใด
1.dri
2.dee
3.dry
4.dir

5.ในการลบ folder ต้องใช้คำสั่งใด
1.re
2.fd
3.cd
4.rd

เฉลย
1.2
2.3
3.4
4.4
5.4

ไม่มีความคิดเห็น: